თბილისი, ც. დადიანის 7 "ც"

ელ ფოსტა: info@ac-group.ge

ტელ/ფაქსი: +995 (32) 247 19 50

მობ:+995 (77) 53 46 47

gallery/untitled

აუდიტორულ-საკონსულტაციო ჯგუფი ACG

აუდიტი

საბუღალტრო მომსახურება

კონტროლის სისტემის აწყობა

gallery/pexels-photo (2)
gallery/startup-photos
gallery/pexels-photo (3)

”ეი-სი ჯგუფი” ანხორციელებს კომპანიებისა და ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

”ეი-სი ჯგუფი” ეწევა კომპანიებისა და ორგანიზაციების საბუღალტრო მომსახურებას, რაც გულისხმობს კომპანიის პირველადი საბუთების ბუღალტრულ დამუშავებას და ამის საფუძველზე ფინანსური ანგარიშგებისა და საგადასახადო დეკლარაციების მომზადებას.მომზადება.

ბიზნესმოდელის შესაბამისი ორგანიზაციული სტრუქტურისა და შიდა კონტროლის სისტემის შექმნა, დანერგვა. პროცედურული სახელმძღვანელოს დაწერა და შესაბამისი პირველადი დოკუმენტების ფორმების შექმნა.

Partners

gallery/logo1
gallery/logo2
gallery/logo3
gallery/logo1
gallery/logo2
gallery/logo3
gallery/pexels-photo (2)
gallery/pexels-photo (2)
gallery/pexels-photo (2)

ბუღალტრის ზედამხედველი

ქონების შეფასება

ტრენინგები

ბუღალტრის მიერ შესრულებული სამუშაოს ყოველთვიური მიმოხილვა და ანგარიშის მომზადება.

უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება, ბიზნესის შეფასება.

ტრენინგები:

* ფას სტანდარტები

* მაიკროსოფტ ექსელი

* საგადასსახაცდო კანონმდებლობა