კონტაქტი:
ტელ/ფაქსი: +995 (32) 47 19 50
მობ:              +995 (77) 53 46 47
ელ ფოსტა:   info@ac-group.ge
 

http://www.rs.ge/
Call me!
ყველაზე მეტად რა სახის მომსახურებას საჭიროებთ?
sabuRaltro momsaxureba
sagadasaxado auditi
finansuri auditi
qonebis Sefaseba
uwyveti sakonsultacio momsaxureba
sxva momsaxureba
  

ეი სი ჯგუფის შესახებ

”აუდიტორულ-საკონსულტაციო ჯგუფი” (”ეი სი ჯგუფი”) დაფუძნდა 2008 წელს და მისი საქმიანობის ძირითადი სფეროა აუდიტორული, საკონსულტაციო, საბუღალტრო, საშემფასებლო და იურიდიული მომსახურება. 

კომპანია მსხვილ, საშუალო და მცირე კომპანიებს, აგრეთვე არასამთავრობო და არამომგებიან ორგანიზაციებს თავაზობს: 

- მაღალი ხარისხის საბუღალტრო მომსახურება; 

- ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი;

- საგადასახადო აუდიტი;

- საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემის აწყობა,  აღრიცხვისა და ანგარიშგების წარმოების სახელმძღვანელოს შემუშავება, ასევე სხვა სახის მომსახურება რაც დაკავშირებულია საბურალტრო აღრიცხვასთან, საგადასახადო და იურიდიულ საკითხებთან.

- ქონების შეფასება ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისათვის; 

- კომპანიის დაფუძნებასთან, საგადასახადო და საბიუჯეტო დაგეგმვასთან, დაკავშირებული კონსულტაცია და მომსახურება.

კომპანიაში დასაქმებულთა გამოცდილება, პროფესიონალიზმი, აგრეთვე კომპანიის მართვის მოქნილი და გამართული სისტემა უზრუნველყოფს მაღალი დონის მომსახურებას მისი კლიენტებისათვის.

კომპანია ცდილობს შეისწავლოს მისი პოტენციური დამკვეთების პრობლემები, მოთხოვნილებები და  შეთავაზოს მათ მაღალი ხარისხის მომსახურება და მათთვის მისაღები პირობები, რაც საწინდარია ხანგრძლივი და ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის.