ეი სი ჯგუფის შესახებ

”აუდიტორულ-საკონსულტაციო ჯგუფი” (”ეი სი ჯგუფი”) დაფუძნდა 2008 წელს და მისი საქმიანობის ძირითადი სფეროა აუდიტორული, საკონსულტაციო, საბუღალტრო, საშემფასებლო და იურიდიული მომსახურება. 

კომპანია მსხვილ, საშუალო და მცირე კომპანიებს, აგრეთვე არასამთავრობო და არამომგებიან ორგანიზაციებს თავაზობს: 

- საბუღალტრო მომსახურება; 
- ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი;
- საგადასახადო აუდიტი;
- საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემის აწყობა,  აღრიცხვისა და ანგარიშგების წარმოების სახელმძღვანელოს შემუშავება, ასევე სხვა სახის მომსახურება რაც დაკავშირებულია საბურალტრო აღრიცხვასთან, საგადასახადო და იურიდიულ საკითხებთან.
- ქონების შეფასება ფინანსური ანგარიშგების მიზნებისათვის; 
- კომპანიის დაფუძნებასთან, საგადასახადო და საბიუჯეტო დაგეგმვასთან, დაკავშირებული კონსულტაცია და მომსახურება.


კომპანია ცდილობს შეისწავლოს მისი პოტენციური დამკვეთების პრობლემები, მოთხოვნილებები და  შეთავაზოს მათ მაღალი ხარისხის მომსახურება და მათთვის მისაღები პირობები, რაც საწინდარია ხანგრძლივი და ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის.   

A აუდიტორულ 
C საკონსულტაციო 
G ჯგუფი
კონტაქტი
ეი სი ჯგუფის შესახებ საკონტაქტო ინფორმაცია
www.000webhost.com
კონტაქტი:

ტელ/ფაქსი: (32) 247 19 50
მობ:               (577) 53 46 47
ელ ფოსტა:   info@ac-group.ge

©  AC Group
აუდიტორულ-საკონსულტაციო ჯგუფი

ყველაზე მეტად რა სახის მომსახურებას საჭიროებთ?
sabuRaltro momsaxureba
sagadasaxado auditi
finansuri auditi
qonebis Sefaseba
uwyveti sakonsultacio momsaxureba
sxva momsaxureba
  
ჩამოტვირთეთ 
საბუღალტრო პროგრამა

ჩვენი რისკები დაზღვეულია სადაზღვევო კომპანია GPI ჰოლდინგში...     ჩვენს პერსონალს აქვს მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება, მათშორის საერთაშორისო აუდიტორულ ფირმებში მუშაობის გამოცდილება...     ჩვენთან ადამიანები თავად ქმნიან თავიანთ კარიერას... კომპანიები, რომლებმაც გადაწყვიტეს ჩვენთან თანამშრომლობა მათი ბრუნვები 30%-დან 500%-მდე გაიზარდა